Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince?

Cizinec, který chce v ČR legálně pracovat, potřebuje pracovní povolení. Jak takové vyřizování pracovního povolení pro cizince probíhá?

Jaké pracovní povolení cizinec potřebuje

Vzhledem k potřebě tuzemských firem zaplnit volná pracovní místa zahraničními pracovníky, a to především těmi z Ukrajiny, ale i dalších zemí, je celý proces už od roku 2014 po administrativní stránce znatelně jednodušší.

Cizinec do té doby potřeboval získat hned dva dokumenty od dvou úřadů. Momentálně mu stačí pouze jeden. Jedná se o tzv. zaměstnaneckou kartu, případně o modrou kartu.

Toto povolení má podobu plastové kartičky s vyznačenými údaji o jeho držiteli. Na kartě se nacházejí biometrické prvky. Tyto dokumenty nahradily původní zelenou kartu. Zaměstnanecká i modrá karta platí 2 roky, ale lze si je i prodloužit.

Pracovní povolení je nutné pro Ukrajince a další cizince z tzv. třetích zemí. Pochází-li cizinec ze zemí EU, případně ze Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, žádné povolení pro vstup na pracovní trh v České republice nepotřebuje.

Jak získat modrou nebo zaměstnaneckou kartu

Žádost se podává osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR, eventuálně na pracovišti MV ČR, pokud již na území žadatel pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, případně na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání.

Lhůta pro vydání činí až 90 dnů. Cizinec by si tak měl o zaměstnaneckou kartu požádat nejméně 3 měsíce před plánovaným datem příjezdu do ČR.

Zaměstnanecká karta se vydává pro všechny zaměstnance bez ohledu na požadovanou odbornou způsobilost. Modrá karta slouží k povolení pobytu za účelem zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci.

Co je k žádosti potřeba

K žádosti o zaměstnaneckou kartu je nutné předložit následující:

  • platný cestovní doklad
  • doklad o zajištění ubytování
  • fotografie odpovídající aktuální podobě
  • pracovní smlouva
  • doklady stvrzující odbornou způsobilost
  • doklad obdobný výpisu z evidence trestního rejstříku
  • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

V případě regulovaného povolání je nutný i doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání. U agenturního zaměstnávání musí žadatel dále předložit doklad obsahující jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a dále bydliště, druh práce, kterou bude vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.

V případě modré karty je dále nutné doložit příslušnou kvalifikaci na danou pracovní pozici. Správní orgán si může v případě pochybností navíc vyžádat i podklady potvrzující, že zahraniční vzdělání bylo žadateli v tuzemských podmínkách uznáno.

Jak se vyřizuje žádost

V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Proto bude cizinec současně vyzván k doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy mu v ČR vznikne nárok účastnit se veřejného zdravotního pojištění.

- Komerční sdělení -PR článek

Redakce doporučuje

- Komerční sdělení -hobby

Další články autora

Stay on op - Ge the daily news in your inbox